Witam serdecznie

Wycena nieruchomości stanowi działalność zawodową wykonywaną przez odpowiednio do tego celu przygotowanych rzeczoznawców majątkowych na zasadach określonych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z wymogami zawartymi w powyższych przepisach posiadam uprawnienia zawodowe nr 5471 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2012 roku.

Działania rzeczoznawców majątkowych regulowane są przepisami prawa, jak również poprzez zbiór standardów zawodowych i kodeks etyki zawodowej. Powyższe wymagają od czynności rzeczoznawcy rzetelności, staranności oraz bezstronności dokonywanych wycen i opracowań, jak również zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu i nieprzekazywanie ich osobom trzecim.

Obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych realizowany jest poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach specjalistycznych organizowanych przez stowarzyszenia rzeczoznawców oraz ośrodki naukowe związane z zagadnieniem wyceny nieruchomości.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości oddział w Olsztynie

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegam ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wykonywanymi czynnościami zawodowymi zawartemu z firmą PZU SA